Facebook
Mijn rol als ouder binnen de school en mijn rol als opvoeder samen met het schoolteam

We hopen dat u zich als ouder meteen op uw gemak voelt op School Oost. U kunt voor vragen e.d. altijd gewoon binnenlopen bij de groepsleerkracht of bij de directeur. U hoeft hiervoor niet steeds vooraf een afspraak te maken. Natuurlijk zijn de momenten vlak voordat de lessen beginnen minder geschikt voor een gesprek(je) omdat de leerkrachten dan met de kinderen aan de slag gaan. We streven naar een open sfeer. "NATUURLIJK"! sfeer, samenwerking en resultaat".

Mijn rol als ouder binnen de school.
U kunt als ouders ook structureel een rol spelen binnen onze school.
 ouderraad Hierbij heeft u een ondersteunende taak bij activiteiten gedurende het hele schooljaar. Bijvoorbeeld tijdens de kinderboekenweek, de sinterklaasviering, de kerstviering, de musicals, vastenavond, het schoolkamp, en de sport- en speldagen.    
medezeggenschapsraad Als ouder in de medezeggenschapsraad denkt en/of beslist u mee over onderwerpen zoals het personeelsbeleid, de begroting, huisvesting, het schoolplan, de schooltijden en groepsindeling. De M.R. heeft instemming- en adviesrecht m.b.t. alle belangrijke beleidszaken, zowel organisatorisch als onderwijskundig. Naast het ouderdeel hebben ook leerkrachten en de directie zitting in de M.R.. We werken met elkaar op een constructief kritische manier. Het uitgangspunt is daarbij steeds dat we samen 'School Oost' optimaal vorm willen geven in het belang van kinderen, ouders en personeel. "sfeer, samenwerking en resultaat".
gemeenschappelijke
M. R.
Twee van de leden uit de medezeggenschapsraad hebben zitting in de G.M.R., een ouder en één groepsleerkracht. In de G.M.R. worden schooloverstijgende zaken besproken. De algemeen directeur van Stichting ABBO, ons bestuur, is deels bij die vergaderingen aanwezig.
overblijfouder Het overblijven wordt begeleid door overblijfouders. Dit is een vaste groep ouders die op maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag het overblijven regelt. Ook u kunt zich hiervoor aanmelden. De groep overblijfouders komt zo'n zes keer verspreid over het schooljaar bij elkaar om te vergaderen over alle zaken die te maken hebben met het overblijven. Een vast teamlid is contactpersoon en is aanwezig bij deze vergaderingen.
hulpouder Op heel veel momenten tijdens het schooljaar hebben we hulpouders nodig. Hierbij denken we niet alleen aan moeders. Ook vader, opa's en oma's, oppasmoeders en ouders van oud-leerlingen zijn van harte welkom.
 
Mijn rol als opvoeder samen met het schoolteam.
Wij, als schoolteam, vinden het belangrijk dat ouders en verzorgers betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind(eren). Uit onderzoeken blijkt  dat positieve inbreng en betrokkenheid van ouders/verzorgers bijdraagt tot  hogere leeropbrengsten bij het kind.
  • Om bovenstaande te bewerkstelligen verzorgt onze school samen met Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom en kinderopvang Mamaloe regelmatig cursussen onder de naam Samen Actief. U als ouder/verzorger kunt hier kosteloos aan deelnemen. De cursus vindt plaats in de school onder schooltijd.
  • Daarnaast organiseren we informatieavonden voor ouders en verzorgers. De inhoud hiervan gaat over onderwerpen die in de opvoeding van groot belang zijn bijv. huiswerkbegeleiding, gezond eten en bewegen.
    Ook het omgaan met social media komt aan bod. BASburo uit Bergen op Zoom, verzorgt deze informatie voor ouders/verzorgers en leerlingen.
    Voor de 10 tips van BASburo die u kunt gebruiken bij het toezicht op het internet van uw kind(eren)  klikt u hier.