Facebook
Wat leert mijn kind?

Het gehele onderwijsaanbod op Brede School Oost is vastgelegd in doorgaande leerlijnen.

Op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal wordt met dezelfde thema's gewerkt als in de kleutergroepen. In de leeftijd van 0 tot 6 jaar wordt gewerkt met de methode Piramide. In groepjes, maar ook individueel worden activiteiten aangeboden ter stimulering van de muzikale ontwikkeling, sociale ontwikkeling, de taalontwikkeling, de creativiteit en fantasie, motorische ontwikkeling en denkontwikkeling. Wij vinden het zeer belangrijk dat deze activiteiten op een spelende manier worden aangeboden op het moment dat uw kind eraan toe is.

In de kleutergroepen wordt de lijn van het spelend leren doorgetrokken. Via een beredeneerd aanbod van ontwikkelingsactiviteiten werken de kinderen toe naar groep 3. Aan de hand van een genormeerd digitaal kleuter observatiesysteem worden de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden gevolgd. Het is in groep 1 en 2 van belang dat kinderen de ruimte krijgen om zich spelenderwijs op eigen tempo te kunnen ontwikkelen.

In groep 3 staat het leren lezen, schrijven en rekenen centraal. We doen dit aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode geeft kinderen de ruimte om zich op hun niveau de stof eigen te maken. Kinderen zijn in groep 3 enorm leergierig en maken enorme ontwikkelingssprongen. U zult versteld staan wat u kind al beheerst eind groep 3.

Vanaf groep 4 t/m 8 werken we met moderne methodes. Hieronder vallen hedendaagse methodeboeken, kleurige werkschriften waarin de kinderen werken en passende methodesoftware voor het digibord of touch screen en computers en tablets. De methodes vormen de leidraad. Waar het mogelijk is vervangen we een les uit een boek voor ervaringsgericht onderwijs. Dus zelf onderzoeken, bekijken, bouwen, ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij de vakken verkeer, biologie, techniek, aardrijkskunde of geschiedenis. Bepaalde onderwerpen bieden we in projectvorm aan. Daarnaast wordt er in ons onderwijs structureel in alle groepen aandacht besteed aan zaken zoals; wederzijds respect, fatsoensvormen en normen, duidelijke regels en afspraken, gestructureerd werken, zelfstandigheid, samenwerken en het ontwikkelen van goede sociale vaardigheden.

Tevens is er in bovenstaand ruimte aanbod bewust ruimte gemaakt voor het vasthouden en verder ontwikkelen van creativiteit en verwondering. Aspecten die kinderen nodig hebben om oplossingsgericht te kunnen werken aan vraagstukken in de toekomst.